Regulamin

Sklepu internetowego ELIT POLSKA

 

§ 1

Dane identyfikujące Sprzedającego i definicje

 

 1. Niniejszy regulaminu określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez ELIT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000034198, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 14 800 000,00 złotych, posługującą się numerem NIP 8722076258 oraz REGON 691530091, numerem BDO 000028931, oddział we Wrocławiu, adres: Bielany Wrocławskie, ul. Logistyczna 1 (55-040 Kobierzyce).
 2. Dane kontaktowe: ELIT Polska Sp. z o. o., oddział we Wrocławiu, Bielany Wrocławskie, ul. Logistyczna 1 (55-040 Kobierzyce), adres: e-mail: sklep@elitpolska.pl
 3. Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin;
  2. Sprzedający – ELIT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000034198, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 14 800 000,00 złotych, posługująca się numerem NIP 8722076258, REGON 691530091 oraz numerem BDO 000028931, posiadająca adres e-mail: sklep@elitpolska.pl; oddział we Wrocławiu, adres: Bielany Wrocławskie, ul. Logistyczna 1 (55-040 Kobierzyce). Sprzedający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;
  3. Sklep – platforma sprzedażowa prowadzona przez Sprzedającego pod adresem internetowym www.sklep.elitpolska.pl;
  4. Oddział – wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywanej przez Sprzedającego poza siedzibą Sprzedającego lub głównym miejscem wykonywania działalności;
  5. Kupujący – oznacza każdy podmiot korzystający z usług Sklepu lub zamawiający Produkt u Sprzedającego, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych mający ukończone 18 lat i co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22[1] kodeksu cywilnego), przy czym przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w rozdziałach 4, 5a i 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) stosuje się również do Przedsiębiorcy indywidualnego, tj. osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  7. Konto – indywidualny profil utworzony w Sklepie przez Kupującego;
  8. Koszyk – aplikacja informatyczna dostępna na stronie Sklepu, która umożliwia złożenie Zamówienia i gdzie Kupujący precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją Zamówienia;
  9. Produkt – rzecz ruchoma (towar) znajdująca się w ofercie Sprzedającego;
  10. Przerwa Techniczna – przerwa wynikająca z planowanych prac serwisowo-technicznych, Siły Wyższej, czy też awarii lub/i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu;
  11. Punkt odbioru osobistego – jeden z Oddziałów Sprzedającego, w których można odebrać lub zwrócić zamówiony Produkt;
  12. Siła Wyższa - zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, niezależnym od woli Sprzedającego, niemożliwe do zapobieżenia przy zachowaniu należytej staranności, w tym w szczególności takie zdarzenia jak katastrofy naturalne, uderzenie samolotu lub pocisku, pożar, powódź, szczególne warunki pogodowe (oblodzenie, opady śniegu), wojna, rabunek, zamieszki, rozruchy i inne niepokoje społeczne, legalne lub nielegalne strajki, pandemie, epidemie;
  13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, na mocy której Sprzedający sprzedaje Kupującemu Produkt określony w Zamówieniu, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu cenę Produktu, powiększoną o ewentualne koszty wysyłki, na zasadach określonych w Regulaminie;
  14. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży Produktu w niej wskazanego, złożona przez Kupującego Sprzedającemu za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób wskazany w Regulaminie.

 

§ 2

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 

 1. Sklep umożliwia zamówienie oferowanych Produktów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 25 lub nowsze, Microsoft Edge wersja 8 lub nowsze, Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.
 2. W celu prawidłowego korzystania przez Kupujących ze Sklepu oraz skutecznego zalogowania się niezbędne jest połączenie z siecią Internet (zalecane co najmniej 512 kbps), posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym, sieci internetowej lub oprogramowaniu używanym przez Kupującego celem skorzystania ze Sklepu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Kupującemu korzystanie ze Sklepu.
 4. Sprzedający oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Kupujący ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Kupujący akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

 

§ 3

Zasady składania zamówień

 

 1. Sprzedający prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W celu dokonania zakupu w Sklepie należy złożyć Zamówienie na Produkt w sposób wskazany w Regulaminie.
 3. Kupujący może złożyć Zamówienie za pośrednictwem Sklepu po dokonaniu rejestracji Konta, jak również tzw. prostą ścieżką bez rejestracji konta ale z podaniem adresu e-mail.
 4. Rejestracja na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i dobrowolna.
 5. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Kupujący zobowiązany jest do:
  1. Dokonania rejestracji w Sklepie i utworzenia Konta, chyba że Klient korzysta z możliwości dokonania zakupów bez rejestracji konta,
  2. Zalogowania się w Sklepie za pomocą adresu e-mail podanego przy rejestracji i hasła, chyba że Klient korzysta z możliwości dokonania zakupów bez rejestracji konta,
  3. Dodania Produktu do Koszyka, a następnie przejścia wszystkich kroków procesu zakupu,
  4. O ile Kupujący zamierza skorzystać z kodu rabatowego, przy każdym Zamówieniu powinien w odpowiednim oknie w trakcie składania Zamówienia wprowadzić prawidłowy kod rabatowy w okresie jego ważności oraz potwierdzić przyciskiem „Przelicz” (po przeliczeniu kod zostanie uwzględniony przy pozycjach Zamówienia do których znajduje zastosowanie: kody rabatowe w szczególności nie dotyczą towarów objętych innymi promocjami lub wyprzedażą),
  5. Potwierdzenia złożonego Zamówienia poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.
 6. Zamówienie uznaje się za dokonane po kliknięciu przez Kupującego przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,
 7. Kupujący składając zamówienie jednocześnie wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w wersji elektronicznej (e-Faktura) na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 8. Umowa Sprzedaży zawierana jest w momencie doręczenia potwierdzenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej Kupującego. W wyniku zawarcia Umowy Sprzedaży, Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność zamówionego w Sklepie Produktu a Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny oraz innych kosztów leżących po jego stronie. W przypadku Umów Sprzedaży z podmiotami niebędącymi Konsumentami ani Przedsiębiorcami indywidualnymi, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu za wyjątkiem przypadków Przerw Technicznych.
 10. O wszelkich Przerwach Technicznych Sklep będzie się starał powiadamiać Kupujących.
 11. O Przerwach Technicznych wynikających z planowanych prac serwisowo-technicznych Sklepu, Sklep informuje Kupujących na swojej stronie internetowej. Przerwy techniczne w miarę możliwości powinny następować w godzinach nocnych tak, aby przerwa techniczna była w jak najmniejszym stopniu odczuwalna dla Kupującego.
 12. Ceny Produktów oraz koszty dostawy udostępnione w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie obowiązującej stawce.
 13. W Sklepie podstawową formą płatności jest platforma PayU.
 14. Dostawy są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, istnieje również możliwość odbioru opłaconego zamówienia w filiach Sprzedającego dostępnych na terenie całego kraju. Koszty dostawy produktu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej to 14,90 zł brutto dla paczki do 30 kg oraz o wymiarach 120 x 60 x 60 cm, chyba że w na etapie składania Zamówienia wskazano inaczej. W przypadku kilku paczek koszt dostawy może wzrosnąć odpowiednio, o czym Sprzedający uprzedzi Kupującego.
 15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania się ze sprzedaży niektórych Produktów, zmian ich cen, wprowadzania i modyfikowania ofert promocyjnych w zależności od warunków rynkowych. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły Zamówienie przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach, z zastrzeżeniem prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w pkt 8 powyżej.
 16. Do każdego Zamówienia dołączany jest paragon lub faktura VAT, który Kupujący otrzymuje wraz z Towarem w przypadku paragonu, lub mailowo w przypadku zgody Kupującego na fakturę elektroniczną.

 

§ 4

Zasady realizacji zamówień

 

 1. Realizacja potwierdzonego Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony Produkt na koncie Sprzedającego lub po potwierdzeniu otrzymania płatności od Kupującego przez system płatności on-line (firma PayU).
 2. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty za Zamówienie w terminie 2 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 3. W przypadku naruszenia przez Kupującego obowiązku zapłaty opisanego w ust. 2 powyżej, Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia (odstąpienia od Umowy Sprzedaży), o czym Kupujący zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Kupującego adres e-mail. Z przedmiotowego uprawnienia Sprzedający może skorzystać przez 3 miesiące od daty złożenia Zamówienia.
 4. W przypadku braku dostępności danego Produktu w magazynie Sklepu, czas realizacji Zamówienia może się wydłużyć. W takim wypadku Sprzedający informuje Kupującego o zaistniałej sytuacji celem uzgodnienia dalszego postępowania wobec złożonego Zamówienia.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w całości, Sprzedający informuje Kupującego o zaistniałej sytuacji, który podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).

 

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy, zasady zwrotu produktów

 

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (może to nastąpić na przykład za pośrednictwem pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Kupujący może, lecz nie musi skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedającego przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jaki został użyty przez Kupującego, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który jednocześnie nie wiąże się dla Kupującego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Należy odesłać lub przekazać Sprzedającemu Produkt niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin uważa się za zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Kupujący może przekazać Produkt do Punktu odbioru osobistego.
 10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Dostarczenie Produktu niezamówionego przez Kupującego następuje na ryzyko Sprzedającego i nie nakłada na Kupującego żadnych zobowiązań.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
  1. zawartych z Kupującymi, którzy nie są Konsumentami;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy (towary), które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 13. Powyższe postanowienia znajdują odpowiednie zastosowanie do Przedsiębiorcy indywidualnego.

 

§ 6

Postępowanie reklamacyjne, warunki gwarancji
oraz możliwość skorzystania z polubownego rozstrzygnięcia sporu.

 

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt zgodny z umową.
 2. Reklamacje można składać za pośrednictwem Sklepu na dane kontaktowe wskazane w niniejszym Regulaminie, a także bezpośrednio kurierowi (w przypadku przesyłki kurierskiej) lub osobie wydającej Produkt w Punkcie odbioru osobistego (w przypadku odbioru osobistego). Następnie Kupujący odsyła reklamowany Produkt do siedziby Sprzedającego, przekazuje go Sprzedającemu albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki. W przypadku odbioru towaru w punkcie odbioru osobistego, Kupujący składa tam reklamację.
 3. W razie stwierdzenia braku zgodności Produktu z Umową, Konsument oraz Przedsiębiorca indywidualny może żądać jego naprawy lub wymiany, a także korzystać z innych przysługujących mu uprawnień opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), a zwłaszcza w Rozdziale 5a (Umowy zobowiązujące do przeniesienia własności towaru na konsumenta).
 4. Sprzedający nie jest producentem Produktów.
 5. Niektóre Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie gwarancji, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe wskazane na stronie Sklepu.
 6. W przypadku Produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować Produkt korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Kupujący reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego uznania może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedającego.
 7. Niezależnie od uprawnień gwarancyjnych – jeśli takie istnieją – Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym może reklamować Produkt korzystając z uprawnień opisanych w ust. 3 powyżej.
 8. Prowadzenie przez Sprzedającego postępowania reklamacyjnego nie ogranicza możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 9. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 10. W odniesieniu do Umów Sprzedaży zawartych z Kupującymi, którzy nie są Konsumentami ani Przedsiębiorcami indywidualnymi, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona, zaś odpowiedzialność z jakichkolwiek innych tytułów ulega ograniczeniu do wartości ceny sprzedaży Produktu oraz do winy umyślnej Sprzedającego.

 

§ 7

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego będącego osobą fizyczną lub przedstawiciela Kupującego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej jest ELIT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Al. Pokoju 18c, 31-564 Kraków.
 2. Dane będą przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w celu:
  1. Założenia konta użytkownika i umożliwienia korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego ze względu na zawartą umowę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 6 miesięcy od momentu usunięcia konta użytkownika.
  2. Realizacji złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego zamówień w związku z zawarciem umowy oraz jej wykonania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO i przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy o podatku od towarów i usług), dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do zakończenia umowy.
  3. Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, która jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu, co do zasady związany z upływem okresu przedawnienia roszczeń.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych wykonującym usługi na rzecz Sprzedającego, podmiotom, którym Sprzedający powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 4. Kupujący posiada prawo żądania od Sprzedającego dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Kupujący posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 5. Kupujący posiada uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 6. Kupujący posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych (Prezesa UODO).
 7. Podanie przez Kupujacego danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić realizację złożonych zamówień.
 8. Dane osobowe Kupującego nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności takich jak zmiany przepisów prawa. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich udostępnienia Kupującym poprzez wysłanie ich na adresy e-mail Kupujących podane przez nich w danych Konta. W przypadku niewyrażenia przez Kupującego zgody na wprowadzenie zmian do Regulaminu, jego Konto podlegać będzie usunięciu.
 3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.01.2023 r.
Newsletter: