Regulamin

Regulamin

Sklepu internetowego www.elitpolska.pl

 

§ 1

Dane identyfikujące Sprzedającego i definicje

1. Niniejszy regulaminu określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym, prowadzonym przez ELIT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000034198, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 14 700 000,00 złotych, posługującą się numerem NIP 872-20-76-258 oraz REGON 691530091, oddział we Wrocławiu, adres: Bielany Wrocławskie, ul. Logistyczna 1 (55-040 Kobierzyce).

Dane kontaktowe:

Adres ELIT Polska Sp. z o. o. oddział we Wrocławiu, Bielany Wrocławskie, ul. Logistyczna 1 (55-040 Kobierzyce), adres: e-mail: sklep@elitpolska.pl

Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

a) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin

b) Sprzedający - ELIT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000034198, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 14 580 500,00 złotych, posługującą się numerem NIP 872-20-76-258 oraz REGON 691530091, e-mail: sklep@elitpolska.pl.pl; oddział we Wrocławiu, adres: Bielany Wrocławskie, ul. Logistyczna 1 (55-040 Kobierzyce),

c) Sklep – oznacza platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego pod adresami internetowymi www.elitpolska.pl

d) Oddział – wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywanej przez Sprzedającego poza siedzibą Sprzedającego lub głównym miejscem wykonywania działalności;

e) Kupujący – oznacza każdy podmiot korzystający z usług Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych mający ukończone 18 lat i co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

f) Konsument – osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego);

g) Konto – indywidualny profil utworzony dla Kupującego;

h) Koszyk – oznacza aplikację informatyczną dostępną na stronie _www.elitpolska.pl, która umożliwia złożenie Zamówienia i gdzie Kupujący precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją Zamówienia;

i) Produkt – oznacza rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie Sprzedającego;

j) Przerwa Techniczna – przerwa wynikająca z planowanych prac serwisowo-technicznych, Siły Wyższej, czy też awarii lub/i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu;

k) Punkt odbioru osobistego – Oddziały Sprzedającego wyszczególnione w Załączniku nr 2– Lista Punktów odbioru osobistego do niniejszego Regulaminu, w których można odebrać/zwrócić zamówiony Produkt;

l) Siła Wyższa - zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, niezależnym od woli Sprzedającego, niemożliwe do zapobieżenia przy zachowaniu należytej staranności, w tym w szczególności takie zdarzenia jak katastrofy naturalne, uderzenie samolotu lub pocisku, pożar, powódź, szczególne warunki pogodowe (oblodzenie, opady śniegu), wojna, rabunek, zamieszki, rozruchy i inne niepokoje społeczne, legalne lub nielegalne strajki;

n) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, na mocy której Sprzedający sprzedaje Kupującemu Produkt określony w Zamówieniu, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu cenę Produktu, powiększoną o ewentualne koszty wysyłki, na zasadach określonych w Regulaminie;

m) Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży Produktu w niej wskazanego, złożona przez Kupującego Sprzedającemu za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób wskazany w Regulaminie.

 

§ 2

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 

1. Sklep umożliwia zamówienie oferowanych Produktów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 25 lub nowsze, Internet Explorer wersja 8 lub nowsze, Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

2. W celu prawidłowego korzystania przez Kupujących ze Sklepu oraz skutecznego zalogowania się niezbędne jest połączenie z siecią Internet (zalecane co najmniej 512 kbps), posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym, sieci internetowej lub oprogramowaniu używanym przez Kupującego celem skorzystania ze Sklepu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Kupującemu korzystanie ze Sklepu.

4. Sprzedający oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Kupujący ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Kupujący akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

 

§ 3

Zasady składania zamówień

 

1. Sprzedający prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W celu dokonania zakupu w Sklepie należy złożyć Zamówienie na Produkt w sposób wskazany w Regulaminie.

3. Kupujący może złożyć Zamówienie za pośrednictwem Sklepu po dokonaniu rejestracji Konta jak również tzw. Prostą ścieżką bez rejestracji konta ale z podaniem adresu e-mail.

4. Rejestracja na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i dobrowolna.

W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Kupujący zobowiązany jest do:

a) Dokonania rejestracji w Sklepie i utworzenia Konta, chyba że Klient korzysta z możliwości dokonania zakupów bez rejestracji konta,

b) Zalogowania się w Sklepie za pomocą adresu e-mail podanego przy rejestracji i hasła, chyba że Klient korzysta z możliwości dokonania zakupów bez rejestracji konta,

c) Dodania Produktu do Koszyka, a następnie przejścia wszystkich kroków procesu zakupu,

d) O ile Kupujący zamierza skorzystać z kodu rabatowego, przy każdym Zamówieniu powinien w odpowiednim oknie w trakcie składania Zamówienia wprowadzić prawidłowy kod rabatowy w okresie jego ważności oraz potwierdzić przyciskiem „Przelicz” (po przeliczeniu kod zostanie uwzględniony przy pozycjach Zamówienia do których znajduje zastosowanie: kody rabatowe w szczególności nie dotyczą towarów objętych innymi promocjami lub wyprzedażą),

e) Potwierdzenia złożonego Zamówienia poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.

f) Zamówienie uznaje się za dokonane po kliknięciu przez Kupującego przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, w tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

g) Kupujący składając zamówienie jednocześnie wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w wersji elektronicznej (e Faktura).

h) W wyniku zawarcia Umowy Sprzedaży przedający zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność zamówionego w Sklepie Produktu a Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny oraz innych kosztów leżących po jego stronie.

a) Po zawarciu Umowy Sprzedaży na podany przez Kupującego adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie Zamówienia.

b) Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu za wyjątkiem przypadków Przerw Technicznych.

c) O wszelkich Przerwach Technicznych Sklep będzie się starał powiadamiać Kupujących.

d) O Przerwach Technicznych wynikających z planowanych prac serwisowo-technicznych Sklepu Sklep informuje Kupujących na swojej stronie internetowej www.elitpolska.pl. Przerwy techniczne, w miarę możliwości powinny następować w godzinach nocnych tak, aby przerwa techniczna była w jak najmniejszy stopniu odczuwalna dla Kupującego.

e) Ceny Produktów oraz koszty dostawy udostępnione w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie obowiązującej stawce.

f) W Sklepie podstawową formą płatności jest platforma PayU

g) Dostawy są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, istnieje również możliwość odbioru opłaconego zamówienia w filiach na terenie całego kraju.

- Koszty dostawy produktu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – 14,90 brutto dla paczki do 30 kg oraz o wymiarach 120 x 60 x 60 cm.

- W przypadku kilku paczek koszt dostawy może wzrosnąć odpowiednio, o czym Sprzedający uprzedzi Kupującego.

- Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania się ze sprzedaży niektórych Produktów, zmian ich cen, wprowadzania i modyfikowania ofert promocyjnych w zależności od warunków rynkowych. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły Zamówienie przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach.

- Do każdego Zamówienia dołączany jest paragon lub faktura VAT, który Kupujący otrzymuje wraz z Towarem w przypadku paragonu, lub mailowo w przypadku zgody Kupującego na fakturę elektroniczną.

 

§ 4

Zasady realizacji zamówień

 

Przyjęcie Zamówienia do realizacji rozpoczyna się po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony Produkt na koncie Sprzedającego lub po potwierdzeniu otrzymania płatności od Kupującego przez system płatności on-line (firma PayU).

1. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty za Zamówienie w terminie 2dni od dnia złożenia Zamówienia.

2. W przypadku braku płatności w terminie 2dni Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia (odstąpienia od Umowy Sprzedaży), o czym Kupujący zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Kupującego adres e-mail.

3. W przypadku braku dostępności danego Produktu w magazynie Sklepu czas realizacji Zamówienia może się wydłużyć. W takim wypadku Sprzedający informuje Kupującego o zaistniałej sytuacji celem uzgodnienia dalszego postępowania wobec złożonego Zamówienia.

4. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w całości, Sprzedający informuje Kupującego o zaistniałej sytuacji, który podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).

 

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy, zasady zwrotu produktów

 

1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie Produktu.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (może to nastąpić za pośrednictwem pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. Kupujący może, lecz nie musi skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

7. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedającego przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jaki został użyty przez Kupującego, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który jednocześnie nie wiąże się dla Kupującego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Należy odesłać lub przekazać Sprzedającemu Produkt niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin uważa się za zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Kupujący może przekazać produkt do Punktu odbioru osobistego.

10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11. Dostarczenie Produktu niezamówionego przez Kupującego następuje na ryzyko Sprzedającego i nie nakłada na Kupującego żadnych zobowiązań.

12. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

a) zawartych z Kupującymi, którzy nie są Konsumentami;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 6

Postępowanie reklamacyjne, warunki gwarancji
oraz możliwość skorzystania z polubownego rozstrzygnięcia sporu.

 

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.

2. Reklamacje można składać za pośrednictwem Sklepu na dane kontaktowe wskazane w niniejszym Regulaminie, a także bezpośrednio kurierowi (w przypadku przesyłki kurierskiej) lub osobie wydającej Produkt w Punkcie odbioru osobistego (w przypadku odbioru osobistego). Następnie Konsument odsyła reklamowany Produkt do siedziby Sprzedającego, przekazuje go Sprzedającemu albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki. W przypadku odbioru towaru w punkcie odbioru osobistego kupujący składa tam reklamację.

3. W razie stwierdzenia wady Konsument może żądać:

a) obniżenia ceny, albo

b) odstąpić od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, z wyjątkiem sytuacji gdy rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady

c) Kupujący, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

d) W przypadku uznania roszczeń Kupującego za zasadne Sprzedający zwraca Kupującemu poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez Sprzedającego, która wiązałaby się z niższymi kosztami).

e) Sprzedający nie jest producentem Produktów.

f) Niektóre Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie gwarancji Kupujący może je uzyskać kontaktując się z sklep@elitpolska.pl

W przypadku Produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować Produkt:

a) Korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Kupujący reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego uznania może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedającego i/lub;

b) Niektóre Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie gwarancji Kupujący może je uzyskać kontaktując się z sklep@elitpolska.pl korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedającego z tytułu rękojmi - w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 6 ust. 1-5 powyżej.

c) Niektóre Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie gwarancji Kupujący może je uzyskać kontaktując się z sklep@elitpolska.pl.pl

d) Prowadzenie przez Sprzedającego postępowania reklamacyjnego nie ogranicza możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

Kupujący korzystając z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedającym

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

§ 7

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „ELIT POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Makuszyńskiego 24, 31-752 Kraków;

2. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:

a) Założenia konta użytkownika i umożliwienia korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz ze względu na zawartą umowę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie przez okres 6 miesięcy od momentu usunięcia konta użytkownika lub wycofania udzielonej zgody.

b) Realizacji złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego zamówień w związku z zawarciem umowy oraz jej wykonania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO i przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy o podatku od towarów i usług), dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do zakończenia umowy.

c) Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

d) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych wykonującym usługi na rzecz ELIT POLSKA, podmiotom, którym ELIT POLSKA powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

e) Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

f) Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

g) Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

h) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić realizację złożonych zamówień.

i) Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich udostępnienia Kupującym poprzez wysłanie ich na adresy e-mail Kupujących podane przez nich w trakcie procesu rejestracji. W przypadku niewyrażenia przez Kupującego zgody na wprowadzenie zmian do Regulaminu, jego Konto podlegać będzie usunięciu.

3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

Newsletter: